KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR MÜŞTERİLER VE POTANSİYEL MÜŞTERİLER İÇİN AYDINLATMA METNİ

Tanımlar

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.

Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, muhafaza edilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı ifade eder.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hükümleri gereği KişiselVerileriniz aşağıdaki kapsamda Veri Sorumlusu sıfatıyla DiyetseçGesgrup İç Mimarlık İnşaat Taahhüt Beslenme Eğitim Danışmanlığı Sanayi Turizm ve Ticaret Limited Şirketi Şirketi (“Şirket”) tarafından işlenmektedir. Özel nitelikli kişisel veriler ise açık rızanız dahilinde işlenmektedir.

İşbu Aydınlatma Metni, Şirket’in müşterilerinin ve potansiyel müşterilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerinin Şirket tarafından işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

Veri Sorumlusunun Kimliği

Veri Sorumlusu: DiyetseçGesgrup İç Mimarlık İnşaat Taahhüt Beslenme Eğitim Danışmanlığı Sanayi Turizm ve Ticaret Limited Şirketi

Telefon: +90 536 061 82 77 Web Adresi: www.diyetsec.com

Adres: Cevat Şakir Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi No: 331/A Bodrum Muğla

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel veriler şirketimiz tarafından aşağıda belirtilen amaçlarla işlenmektedir.

Müşteriler İçin İşlenme Amaçları: Sunmuş olduğumuz hizmetin yürütülebilmesi, sunmuş olduğumuz hizmet hakkında müşterilere bilgilendirme yapılması, müşteri sorun ve şikâyetlerinin çözümlenmesi, muhasebe ve ödeme işlemlerinin takibi, finansal kontrol ve raporlamaların yapılarak yasal bildirimlerin gerçekleştirilmesi, bilgi güvenliği sağlanması, iş faaliyetlerinin yürütülmesi, iş sürekliliğinin sağlanması, hizmet satın alım, satış ve satış sonrası destek hizmetleri süreçlerinin yürütülmesi, iletişim süreçlerinin yürütülmesi ve KVKK ile yürürlükteki diğer mevzuattan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirerek mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek amaçlarıyla işlenmektedir.

Potansiyel Müşteriler İçin İşlenme Amaçları: Ticari ilişki kurulabilmesi için gerekli olan iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, hizmet pazarlama süreçlerinin yürütülmesi ve hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla potansiyel müşteri kişisel verileri işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Aktarımı ve Hangi Amaçla Aktarılacağı

Potansiyel müşterilere ait söz konusu kişisel veriler KVKK’nın 8. maddesinde belirtilen şartlar çerçevesinde yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla; hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde yetkili kamu kurum ve kuruluşları, adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir. Potansiyel müşterilerin özel nitelikli verileri alınmamaktadır.

Müşterilere ait kişisel verilerKVKK’nın 8. maddesinde belirtilen şartlar çerçevesinde; yasal yükümlülüklerimiz, faaliyetimizi yürütebilmemiz, hukuki ve mali işlemlerin yürütülebilmesi amaçlarıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile yetkili mali müşavire iş ile sınırlı olmak üzere aktarılabilmektedir.Müşterilere ait özel nitelikteki kişisel veriler ise KVKK’nın 8. maddesinde belirtilen şartlar çerçevesinde, kanuni talep hakları halinde yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir. Kişisel veriler yurtdışına hiçbir şekilde aktarılmamaktadır.

Kişisel Verilerin Toplanmasının Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Tarafınıza ait kişisel veriler, KVKK ve diğer ilgili mevzuatlara uygun olarak şu toplama yöntemleri kullanılarak toplanmakta ve işlenmektedir: Şirket e-postaları, hard disk, EXCEL programı, muhasebe programı, WORD programı, el yazısı ile oluşturulan evraklar, üye olunan mesleki web sitesi, şirket faaliyetleri içerisinde şirket içerisinde kullanılan fiziki evraklar, yüz yüze görüşme ve telefon görüşmeleri neticesinde alınan sözlü bilgiler ve yüz yüze görüşme neticesinde oluşturulan evrak ve formlar vasıtasıylatoplanarak işlenebilmektedir.

Yukarıda belirtilen işleme yöntemleri ile sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanan kişisel verileriniz KVKK m. 5 maddesine uygun olarak;kanunlarda açıkça öngörülmesi,bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekliliği, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi açısından zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve de ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması şeklindeki hukuki sebeplere dayanılarak Şirketimiz tarafından işlenmektedir.

KVKK 6. maddesine uygun olarak da özel nitelikli kişisel verileriniz yeterli önlemler alınarak açık rızanız halinde işlenmektedir. Ayrıca KVKK 6. maddesi özel nitelikteki verilerin şu hallerde açık rıza aranmaksızın işlenebileceğini hükme bağlamıştır: Sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilecektir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin Saklanması

Kişisel Verileriniz, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde saklanmaktadır. KVKK madde 7/f.1.’e göre verinin işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı süreleri dolduğunda kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamına Göre Kişisel Verileri İşlenenlerin Hakları

KVKK 11. maddesinde kişisel verileri işlenenlerin kişisel veri sahibi olarak hakları belirtilmiştir. Buna göre Kişisel Veri Sahibi olarak 11. Maddede Sayılan Haklarınız: 

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorsanız buna itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme şeklindedir.

Veri Sahipleri Tarafından Hakların Kullanılması

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi yazılı olarak bizzat elden teslim edebilir, noter kanalıyla veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Başvuru için özel bir format yoktur ancak talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır. Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması halinde müracaatınızda kimlik, iletişim ve adres bilgilerinizin bulunması gerekmektedir. Şirketimizde işlenen veriniz başvuruda verdiğiniz verilerinize nazaran daha az ise, kimlik doğrulamasının işlediğimiz veri üzerinden kontrolü yeterli olacaktır. Talepleriniz Şirketimiz tarafından mümkün olan en kısa sürede ve her halde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Söz konusu taleplerin sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde Şirket tarafından başvuru sahibinden Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret istenebilecektir. 

error: Content is protected !!