KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hükümleri gereği kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz, özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere, Kişisel ve Özel Nitelikte Veri olarak aşağıdaki kapsamda Veri Sorumlusu sıfatıyla Diyetseç Gesgrup İç Mimarlık İnşaat Taahhüt Beslenme Eğitim Danışmanlığı Sanayi Turizm ve Ticaret Limited Şirketi Şirketi (“Şirket”) tarafından işlenmektedir. İşbu Aydınlatma Metni, Şirket’in müşterilerinin ve potansiyel müşterilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerinin Şirket tarafından işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

Veri Sorumlusunun Kimliği
Veri Sorumlusu: Diyetseç Gesgrup İç Mimarlık İnşaat Taahhüt Beslenme Eğitim Danışmanlığı Sanayi Turizm ve Ticaret Limited Şirketi
Telefon: +90536 061 82 77 Web Adresi: www.diyetsec.com
Adres: Cevat Şakir Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi No: 331/A Bodrum Muğla

Kişisel Verilerin İşlenmesinde Genel İlkeler
Şirketimiz, kişisel verilerin işlenmesinde 6698 sayılı Kanun’un ortaya koymuş olduğu genel ilkelere uygun davranmaktadır. Kişisel verilerin işlenmesinde genel ilkelerimiz şu şekildedir;
1) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
2) Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
3) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
4) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
5) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza
edilme.

İşlenen Kişisel Veri Kategorileri
Müşterilerin işlenen kişisel verileri: Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Finans ve Sağlık
Bilgileridir. Potansiyel müşterilerin işlenen kişisel verileri ise: Kimlik ve İletişimdir. Önemle
belirtmeliyiz ki bu verilerden sadece işin yürütülmesi için gerekli olanlar işlenmektedir.

Kimlik Verileri: Adı soyadı, T.C. Kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne adı-baba adı, doğum
yeri, doğum tarihi, cinsiyet gibi bilgileri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi
belgeler ile vergi numarası vb. bilgiler kimlik verileridir.
İletişim Verileri: Telefon numarası, adres, e-mail adresi, faks numarası vb. bilgiler iletişim
verileridir.
Müşteri İşlem Verileri: Fatura, senet, çek bilgileri, sipariş bilgisi, talep bilgisi vb. bilgiler
müşteri işlem verileridir.
Finans Verileri: Kredi kart bilgileri, banka bilgileri, İBAN ve banka hesap no bilgileri vb.
bilgiler finans verileridir.
Sağlık Verileri: Kan tahlil bilgileri, sağlık raporları, sağlık beyan belgesi, hamilelik bilgileri,
beslenme ve diyetetik hizmetimiz çerçevesinde alınmış olan kişiye özel boy – kilo bilgileri,
vücut kitle endeksi bilgileri, şeker ve kolestrol hastalıklarına dair bilgiler vb. bilgiler sağlık
verileridir.

Kişisel Verilerin Toplanmasının Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri
Tarafınıza ait kişisel veriler, KVKK ve diğer ilgili mevzuatlara uygun olarak şu toplama
yöntemleri kullanılarak toplanmakta ve işlenmektedir: Şirket e-postaları, hard disk, EXCEL
programı, muhasebe programı, WORD programı, şirket telefonları, el yazısı, sosyal medya
hesapları veya görüşme neticesinde oluşturulan evrak ve formlar vasıtasıyla toplanarak
işlenebilmektedir.
Yukarıda belirtilen işleme yöntemleri ile sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanan kişisel
verileriniz KVKK m. 5 maddesine uygun olarak; bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla
doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin
işlenmesinin gerekliliği, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi açısından
zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu
olması ve de ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri
sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması şeklindeki hukuki
sebeplere dayanılarak Şirketimiz tarafından işlenmektedir.

Kişisel Verilerin İşleme Amaçları
Kişisel veriler şirketimiz tarafından; Sunmuş olduğumuz hizmetin yürütülebilmesi, sunmuş olduğumuz hizmet hakkında müşterilere bilgilendirme yapılması, müşteri sorun ve şikâyetlerinin çözümlenmesi, muhasebe
ve ödeme işlemlerinin takibi, finansal kontrol ve raporlamaların yapılarak yasal bildirimlerin
gerçekleştirilmesi, bilgi ve işlem güvenliği sağlanması, iş faaliyetlerinin yürütülmesi, iş sürekliliğinin sağlanması, hizmet satın alım, satış ve satış sonrası destek hizmetleri süreçlerinin yürütülmesi, iletişim süreçlerinin yürütülmesi ve KVKK ile yürürlükteki diğer mevzuattan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirerek mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek amaçlarıyla işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Aktarımı ve Hangi Amaçla Aktarılacağı
Yasal yükümlülüklerimiz, faaliyetimizi yürütebilmemiz, hukuki ve mali denetim amaçlarıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile yetkili mali müşavire iş ile sınırlı olmak üzere kişisel veriler aktarılabilmektedir. Kişisel Verileriniz KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. Kişisel verileriniz yurtdışına ise hiçbir şekilde aktarılmamaktadır.

Kişisel Verilerin Saklanması
Kişisel Verileriniz, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde saklanmaktadır. KVKK madde 7/f.1.’e göre verinin işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı süreleri dolduğunda, Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası göz önüne alınarak kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamına Göre Kişisel Verileri İşlenenlerin Hakları
KVKK 11. maddesinde kişisel verileri işlenenlerin kişisel veri sahibi olarak hakları belirtilmiştir. Buna göre Kişisel Veri Sahibi olarak 11. Maddede Sayılan Haklarınız: 
Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorsanız buna itiraz etme,
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme şeklindedir.

Veri Sahipleri Tarafından Hakların Kullanılması
KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi yazılı olarak bizzat elden teslim edebilir, noter kanalıyla veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz.

Başvuru için özel bir format yoktur ancak talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır. Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması halinde müracaatınızda kimlik, iletişim ve adres bilgilerinizin bulunması gerekmektedir. Şirketimizde işlenen veriniz başvuruda verdiğiniz verilerinize nazaran daha az ise, kimlik doğrulamasının işlediğimiz veri üzerinden kontrolü yeterli olacaktır. Talepleriniz Şirketimiz tarafından mümkün olan en kısa sürede ve her halde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Söz konusu taleplerin sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyeti
gerektirmesi halinde Şirket tarafından başvuru sahibinden Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret istenebilecektir.

error: Content is protected !!